Skip to main content

Regulamin

Regulamin

Koniecznie przed przystąpieniem do zakupów zapoznaj się z poniższym Regulaminem. Unikniemy w ten sposób ewentualnych nieporozumień. Życzymy udanych zakupów!

Regulamin Sklepu

Korzystanie ze sklepu wiąże się z akceptacją poniższego Regulaminu, dlatego zapoznaj się z nim uważnie. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu nie dokonuj żadnych zakupów. Po prostu opuść stronę.

Regulamin określa warunki dokonywania zakupów, płatności za nie i wysyłki towarów dostępnych w ofercie sklepu.

Definicje ogóle

Klient:
osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo posiadające aktywne konto w Sklepie

Koszty:
wszelkie koszty ponoszone przez Nabywcę związane z realizacją złożonego Zamówienia

Koszyk:
wirtualne miejsce, w którym przechowywane są informacje o zamawianym Towarze, a w szczególności ilość, wartość, koszty pakowania i wysyłki towaru

Nabywca:
każdy Klient realizujący transakcje kupna-sprzedaży towaru

Potwierdzenie:
aktywność prowadzona celem potwierdzenie prawdziwości złożonego zamówienia przez Nabywcę

Rachunek:
dokument paragon lub faktura VAT wystawiamy na życzenie Nabywcy w związku z realizacją procesu zakupowego

Regulamin:
niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu

Rejestracja:
założenie konta w Sklepie, polegające na zapisaniu podanych przez Klienta niezbędnych danych podczas składania pierwszego Zamówienia

Sklep:
strona internetowa maurycynowakowski.pl oraz bazy danych funkcjonujące w ramach tej strony oraz wszystkich innych powiązanych stron związanych z realizowanym procesem transakcji

Sprzedawca:
Fundacja Virtus Nobilitat

Towar:
każdy produkt lub usługa będące w ofercie Sklepu

Weryfikacja:
proces mający na celu potwierdzenie danych osobowych Klienta

Właściciel:
Fundacja Virtus Nobilitat z siedzibą przy ul. Jastrzębia 21/25, 53-148 Wrocław, o numerze NIP: 899-270-78-52

Zamówienie:
przesłane informacje drogą elektroniczną o stanie koszyka wraz z danymi Nabywcy oraz miejscem wysłania towaru

PayPal, PayU, PayNow:
serwisy internetowe, obsługujące płatności elektroniczne za Zamówienia złożone w Sklepie

Rejestracja Klienta i zasady korzystania ze sklepu

 1. Aby cieszyć się z zakupów w sklepie każdy i stać się klientem sklepu niezbędne jest dokonanie procesu rejestracji.
 2. Podane w procesie rejestracji dane osobowe i adresowe będą podlegały procesowi Weryfikacji. Aby móc dokonywać zakupów w sklepie, dane  muszą zostać potwierdzone przez Klienta.
 3. Rejestracja i możliwość dokonywania zakupów w Sklepu nie są objęte żadnymi opłatami.
 4. Korzystając ze Sklepu klient wyraża zgodę na akceptację plików COOKIES, z których korzysta Sklep.

Bezpieczeństwo danych osobowych i ich ochrona

 1. Dane osobowe i adresowe klienta są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sklepu i ewidencji sprzedaży oraz są chronione przed wglądem i udostępnianiem ich osobom trzecim i nieuprawnionym.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) każdy Klient dysponuje prawem wglądu w swoje dane, poprawiania i żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Pozyskiwane dane klientów zawierają tylko niezbędne informacje, aby móc dokonać transakcji, realizacji płatności, weryfikacji i wysyłki towaru

Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient posiada wgląd w składane zamówienie na każdym etapie jego realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo wymagania konieczności potwierdzenia zamówienia poprzez: pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny lub w inny możliwy sposób.
 3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem określonych firm spedycyjnych zapewniających sprawną realizację oraz bezpieczeństwo dostarczania przesyłek. Sklep przyjmuje i realizuje Zamówienia z podanym adresem dostawy poza granicami kraju.
 4. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej w terminie do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie należnej kwoty. W przypadku produktów wyrabianych ręcznie na podstawie złożonych zamówień czas ten wynosi do 28 dni roboczych.
 5. Opóźnienia w dostawie niewynikające z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń stawianych przez Nabywcę.
 6. W przypadku problemów wynikających z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (wyczerpania zapasów, awarii systemu informatycznego) Nabywca będzie o tym niezwłocznie poinformowany wybraną przez Sprzedawcę drogą kontaktu oraz zostanie wyznaczony nowy termin realizacji zamówienia.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez osobę niepełnoletnią odpowiedzialność spada na prawnych opiekunów Klienta.
 8. Rachunek za nabyte Towary jest wystawiany do każdego zamówienia – faktury Vat wyłącznie na życzenie Nabywcy w terminie zgodnym z obowiązującym prawem, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 9. Odbiorcą Rachunku w postaci faktury VAT może być wyłącznie firma/osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku VAT.

Ceny nabycia towarów i usług, formy płatności oraz koszty przesyłek

 1. Podane w Sklepie ceny zawierają należny podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich (PLN) oraz w Euro.
 2. Akceptowalnymi formami płatności są: przelew elektroniczny, karta płatnicza oraz wpłata na konto.
 3. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu PayPal.
 4. Za datę sprzedaży uważa się datę wysłania towaru do Nabywcy lub uznania kwoty na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zwłaszcza koszty pakowania i wysyłki są automatycznie obliczane i dodawane do wartości zamówienia.
 6. Wyliczone Koszty nie mają bezpośredniego związku z opłatą pobieraną przez firmy spedycyjne a są jedynie odzwierciedleniem faktycznych Kosztów.

Gwarancje i zwroty

 1. Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
 2. Prawo zwrotu nie dotyczy towarów takich jak: programy komputerowe i nagrania dźwiękowe/wizualne, które znajdowały się w zapieczętowanych opakowaniach i które to opakowanie zostało przez klienta otwarte,
 3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 4. Przed wysłaniem każdy produkt jest sprawdzany w celu wykrycia ewentualnych wad.
 5. W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca zobowiązany jest zgłosić fakt w ciągu 14 dni od daty nabycia towaru.
 6. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności: 
  • za wady, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiące w wadzie użytego materiału
  • wynikającej z niezadowolenia otrzymanym produktem
  • przed roszczeniami z tytułu parametrów wyrobu
 7. Gwarancja nie obejmuje: 
  • uszkodzeń powstałych w trakcie transportu przesyłki
  • uszkodzeń przez przedmioty obce, które dostały się do środka
  • uszkodzeń termicznych i chemicznych powstałych w czasie czyszczenia, prasowania lub prania, a wynikających z niedostosowania się do oznaczeń na produktach
  • uszkodzeń powstałych na skutek przechowywania, konserwacji i eksploatacji w warunkach, które są niezgodne z warunkami określonymi wymaganiami odpowiednich norm.
 8. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia zwracanego lub reklamowanego towaru do Sprzedawcy we własnym zakresie i na własny koszt.

Postanowienia końcowe

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi pełnej oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny i wynikającej ewentualnie rekompensaty lub odszkodowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.